Tenders

Title Download
Hiring Vehicles for a Period of 1 Year – Hulhumale’ & Male’
  1 files      10 downloads
Download:
Download was expired on Dec 16th 2019 11:30 AM
70 Years of Service Celebration Dharubaaruge Setup
  1 files      14 downloads
Download:
Download was expired on Dec 11th 2019 10:30 AM
Consultancy Service for Skill Audit & Training Need Assessment
  1 files      31 downloads
Download:
Download was expired on Dec 10th 2019 11:30 AM
Adh.Mahibadhoo Powerhouse Upgrading
  1 files      20 downloads
Download:
Download was expired on Dec 19th 2019 11:30 AM
Hiring a Consultant for ISO Certification of STELCO
  1 files      27 downloads
Download:
Download was expired on Dec 15th 2019 01:00 PM
އައި.އެސް.އޯ ސާރޓިފައިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      11 downloads
Download:
Download was expired on Dec 15th 2019 01:00 PM
Repair and Maintanance of STELCO Dhoani “Handheygiri”
  1 files      9 downloads
Download:
Download was expired on Dec 8th 2019 11:00 AM
މި ކުންފުނީގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ޢިމާރާތެއްގައި ގާޑްރޫމެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      9 downloads
Download:
Download was expired on Dec 8th 2019 10:00 AM
Designing and Printing of Stelco 2020 Calender
  1 files      14 downloads
Download:
Download was expired on Dec 3rd 2019 10:00 AM
Repair and maintenance of works on Stelco Dhoni “Handheygiri”
  1 files      13 downloads
Download:
Download was expired on Dec 1st 2019 11:00 AM
Supply and installation of 26 new work station in 2nd floor
  1 files      9 downloads
Download:
Download was expired on Nov 27th 2019 11:00 AM
Construction of substation in Hulhumale
  1 files      13 downloads
Download:
Download was expired on Nov 27th 2019 11:30 AM
Installation of roofing sheets and gutter at three storey powerhouse
  1 files      9 downloads
Download:
Download was expired on Nov 26th 2019 11:30 AM
Printing a book about the history of providing Electricity
  1 files      22 downloads
Download:
Download was expired on Nov 26th 2019 11:00 AM
Ammendment for H-2019/143
  1 files      35 downloads
Download:
Download was expired on Nov 24th 2019 11:00 AM
Installation of work stations
  1 files      21 downloads
Download:
Download was expired on Nov 14th 2019 10:30 AM
Transportation of equipment from K. Maafushi to K. Gulhifalhu
  1 files      12 downloads
Download:
Download was expired on Nov 14th 2019 10:00 AM
Supply of Equipment for Stelco Wellness Centre
  2 files      30 downloads
Download:
Download was expired on Nov 14th 2019 10:30 AM
Adh. Mahibadhoo Powerhouse Upgrading
  1 files      35 downloads
Download:
Download was expired on Nov 18th 2019 11:00 AM
Printed book about the history of providing electricity (for 70 Years)
  1 files      15 downloads
Download:
Download was expired on Nov 10th 2019 10:30 AM