Electrical Faults: 104 or 3333030 General billing inquiries: 3314949

Tenders

Title Download
50 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      27 downloads
Download:
Download was expired on Mar 11th 2019 03:00 PM
Supply of Mini Van
  1 files      22 downloads
Download:
Download was expired on Mar 12th 2019 10:30 AM
Supply of GRP Box (Distribution Box Bottom Cover – Small)
  1 files      25 downloads
Download:
Download was expired on Feb 26th 2019 10:00 AM
ކ.މާފުށި އިންޖީނުގޭގެ އިންޖީނު ރޫމާއި، ކޮންޓްރޯލް ރޫމްގެ ދޮރުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      7 downloads
Download:
Download was expired on Feb 26th 2019 11:30 AM
ހުޅުމާލެ އިންޖީނުގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި ހަދާ ވެއަރހައުސްގައި ތަޅުން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      18 downloads
Download:
Download was expired on Feb 26th 2019 10:30 AM
H-2018/54C, HV and LV Cable trenching in Male’ Region
  1 files      25 downloads
Download:
Download was expired on Feb 27th 2019 10:59 AM
ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      35 downloads
Download:
Download was expired on Feb 20th 2019 01:15 PM
މައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސްޗޭންޖް ސާވަރ 2019 އަދި ބަރަކޫޑާ އީމެއިލް ސެކިއުރިޓީ ލައިސަންސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      22 downloads
Download:
Download was expired on Feb 21st 2019 03:00 PM
Renewal of fire insurance policy for fixed assets
  1 files      14 downloads
Download:
Download was expired on Feb 13th 2019 11:30 AM
މި ކުންފުނީގެ ފިކްސްޑް އެސެޓް އިންޝުއަރެންސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      9 downloads
Download:
Download was expired on Feb 13th 2019 11:29 AM
ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ކޮމްޕްލީޓް ފޮށި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      32 downloads
Download:
Download was expired on Feb 24th 2019 10:00 AM
Supply of 36 Circuit Distribution Box (Complete)
  1 files      45 downloads
Download:
Download was expired on Feb 24th 2019 10:00 AM
މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި 16 މެގަވޮޓް ޕަވަރ ޕްލާންޓަކާއި 132 kVA ސަބްސްޓޭޝަނެއް، ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އިސޫލުން ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      41 downloads
Download:
Download was expired on Feb 24th 2019 11:00 AM
Supply and Installation of 16MW Power Plant with 132kVA Substation in Male’ Industrial Village under Contractor Finance
  1 files      181 downloads
Download:
Download was expired on Feb 24th 2019 11:00 AM
މިކުންފުނީގެ 53 ސަބްސްޓޭޝަން 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުނިކަހައި، ފޮޅައި ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      13 downloads
Download:
Download was expired on Jan 31st 2019 10:00 AM
މިކުންފުނީގެ ކޭބަލްތަށް ބަހައްޓާ ގާކޮށި ސަރަހައްދުގައި 6 އިންޗިއަށް ވެލިއަޅާ ލެވެލްކޮށް ބިންގަނޑު ހަރުކޮށް ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      9 downloads
Download:
Download was expired on Jan 30th 2019 10:00 AM
Supply, Installation & Commissioning of 2 RO Plant
  1 files      67 downloads
Download:
Download was expired on Feb 5th 2019 12:00 AM
Supply of Boiler suits, Safety shoe, Tshirts
  1 files      5 downloads
Download:
Download was expired on Dec 30th 2018 12:00 AM
Tender for Supply of Boiler suits, Tshirts, Safety shoe
  1 files      4 downloads
Download:
Download was expired on Dec 30th 2018 12:00 AM
ކަލަންޑަރ އަދި ޑައިރީ ޕްރިންޓް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      12 downloads
Download:
Download was expired on Dec 27th 2018 10:00 AM