Electrical Faults: 104 or 3333030 General billing inquiries: 3314949

Tenders

Title Download
މިކުންފުނިން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 02 ކޮޓަރީގެ އެޕަރްޓްމެންޓެއް 03 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      7 downloads
Download:
Download was expired on Aug 6th 2019 11:00 AM
މި ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ 2 ލިފްޓް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      16 downloads
Download:
Download was expired on Sep 1st 2019 10:30 AM
Supply and Installation of Two Elevators
  1 files      11 downloads
Download:
Download was expired on Sep 1st 2019 10:30 AM
ކ. ވިލިނގިލި އަވަށު އިންޖީނުގެ އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުނިކަހައި، ފޮޅައި ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      6 downloads
Download:
Download was expired on Aug 18th 2019 12:00 AM
Supply of 3M Scotchcast Resin
  1 files      33 downloads
Download:
Download was expired on Aug 6th 2019 12:00 AM
ސްކޮޗްކާސްޓް ރެސިން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      6 downloads
Download:
Download was expired on Aug 6th 2019 12:00 AM
މި ކުންފުނީގެ 112 ނަންބަރު ސަބްސްޓޭޝަންގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      7 downloads
Download:
Download was expired on Jul 31st 2019 10:00 AM
ކުންފުނީގެ ގާކޮށީގައި ކޭބަލް ބަހަށްޓާ ސަރަހައްދުގައި ތަޅުން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      8 downloads
Download:
Download was expired on Aug 7th 2019 11:00 AM
Construction of V. Felidhoo Power House Boundary Wall
  1 files      29 downloads
Download:
Download was expired on Jul 16th 2019 11:30 AM
Construction of K. Guraidhoo Power House Boundary Wall
  1 files      27 downloads
Download:
Download was expired on Jul 21st 2019 12:00 PM
Redesigning of STELCO lobby
  1 files      14 downloads
Download:
Download was expired on Jun 30th 2019 11:00 AM
Construction of diesel storage tank and retainer wall for 10 island powerhouses
  1 files      20 downloads
Download:
Download was expired on Jun 28th 2019 11:00 AM
Renting 3 Room Apartment for 5 Months
  1 files      4 downloads
Download:
Download was expired on Jun 27th 2019 10:30 AM
Transportation of diesel from AA. Thoddoo harbour to powerhouse
  1 files      6 downloads
Download:
Download was expired on Jun 27th 2019 10:00 AM
Construction of V. Felidhoo Power House Boundary wall
  1 files      23 downloads
Download:
Download was expired on Jun 30th 2019 12:00 PM
Supply of Battery Operated Electric Loader (E)
  1 files      27 downloads
Download:
Download was expired on Jun 13th 2019 11:00 AM
Supply of Battery Operated Electric Loader
  1 files      14 downloads
Download:
Download was expired on Jun 13th 2019 11:00 AM
Supply of male staff pants
  1 files      26 downloads
Download:
Download was expired on Jun 24th 2019 12:00 PM
Supply of sodium Hypochlorite (NaOCL) – English
  1 files      28 downloads
Download:
Download was expired on Jun 9th 2019 10:30 AM
Supply of sodium Hypochlorite (NaOCL)
  1 files      9 downloads
Download:
Download was expired on Jun 9th 2019 10:30 AM