Electrical Faults: 104 or 3333030 General billing inquiries: 3314949

Tenders

Title Download
މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި 16 މެގަވޮޓް ޕަވަރ ޕްލާންޓަކާއި 132 kVA ސަބްސްޓޭޝަނެއް، ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އިސޫލުން ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      1 download
Download
Supply and Installation of 16MW Power Plant with 132kVA Substation in Male’ Industrial Village under Contractor Finance
  1 files      1 download
Download
މިކުންފުނީގެ ޖިމް އިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      5 downloads
Download
މިކުންފުނީގެ 53 ސަބްސްޓޭޝަން 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުނިކަހައި، ފޮޅައި ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      2 downloads
Download
މިކުންފުނީގެ ކޭބަލްތަށް ބަހައްޓާ ގާކޮށި ސަރަހައްދުގައި 6 އިންޗިއަށް ވެލިއަޅާ ލެވެލްކޮށް ބިންގަނޑު ހަރުކޮށް ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      5 downloads
Download
Supply, Installation & Commissioning of 2 RO Plant
  1 files      21 downloads
Download
Supply of Boiler suits, Safety shoe, Tshirts
  1 files      5 downloads
Download:
Download was expired on Dec 30th 2018 12:00 AM
Tender for Supply of Boiler suits, Tshirts, Safety shoe
  1 files      4 downloads
Download:
Download was expired on Dec 30th 2018 12:00 AM
ކަލަންޑަރ އަދި ޑައިރީ ޕްރިންޓް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      12 downloads
Download:
Download was expired on Dec 27th 2018 10:00 AM
Supply of Uniform T-Shirt in Dhivehi
  1 files      7 downloads
Download:
Download was expired on Dec 30th 2018 11:00 AM
Supply of Uniform T-Shirt in English
  1 files      8 downloads
Download:
Download was expired on Dec 30th 2018 11:00 AM
Supply of Safety Shoe In English
  1 files      7 downloads
Download:
Download was expired on Dec 30th 2018 11:00 AM
Boiler Suits Dhivehi Iulaan
  1 files      8 downloads
Download:
Download was expired on Dec 30th 2018 11:00 PM
Supply of Boiler Suits
  1 files      2 downloads
Download:
Download was expired on Dec 23rd 2018 11:00 AM
LV and HV excavation and laying of power cable and removing of distribution box, plastering and installation of iron stand in Male’, Hulhumale’, Villimale’, Thilafushi and Gulhifalhu
  1 files      12 downloads
Download:
Download was expired on Dec 19th 2018 10:59 AM
Consultancy Service for Design Review and Site Supervision of Power Interconnection Network Project via China Maldives Friendship Bridge
  1 files      6 downloads
Download:
Download was expired on Jul 22nd 2018 03:00 PM
H-2018/33B, Outsourcing of STELCO Bill Collection
  1 files      0 download
Download:
Download was expired on Jun 25th 2018 11:30 AM
H-2018/40, stitching STELCO security staffs uniform
  1 files      11 downloads
Download:
Download was expired on Jun 13th 2018 11:29 AM
H-2018/39, stitching STELCO staffs uniform
  1 files      9 downloads
Download:
Download was expired on Jun 13th 2018 11:00 AM
Consultancy Service for Design Review and Site Supervision of Power Interconnection Network Project Via China Maldives Friendship Bridge
  1 files      10 downloads
Download:
Download was expired on May 15th 2018 11:00 PM
Consultancy Service for Design Review and Site Supervision of Power Interconnection Network Project Via China Maldives Friendship Bridge
  1 files      23 downloads
Download:
Download was expired on May 15th 2018 11:00 AM
Supply of Cables
  1 files      1 download
Download:
Download was expired on Jan 31st 2018 12:00 AM